2005/Nov/24

ขวัญนภา สุขคร

ความหมายของวิจัย

การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์และตีความ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ( รศ. ดร. พะยอม วงศ์สารศรี )

การวิจัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหาและคำตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้

Best and Kahn ให้ความหมายของการวิจัยไว้ดังนี้

การวิจัยหมายถึง การวิเคราะห์ที่มีระบบ ระเบียบ และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อสรุปที่เป็นนัยทั่วไป หรือได้มาซึ่งหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี อันสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

1. การวิจัยจะต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) กล่าวคือการค้นพบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร (Variable) ต่าง ๆ

2. การวิจัยควรเน้นการพัฒนาข้อสรุปที่เป็นนัยทั่วไป (Generalization) หลักการ (Principle) หรือทฤษฎี (Theory) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3. การวิจัยต้องอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ที่สามารถสังเกตได้ (Observable experience) หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical evidence) ซึ่งในหลายกรณีจะเห็นว่ามีคำถามที่น่าสนใจหลายประการที่ไม่สามารถนำไปสู่กระบวนการทำวิจัยได้ เพราะไม่สามารถสังเกตได้

4. การวิจัยต้องมีการสังเกตที่ถูกต้อง (Accurate observation) และพรรณาความได้ นักวิจัยอาจเลือกวิธีการวัดและเครื่องมือทางด้านปริมาณ หากมีความเหมาะสม และถ้าหากไม่สามารถใช้เครื่องมือด้านปริมาณที่เหมาะสมในการหาคำตอบได้ นักวิจัยก็จะต้องใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) หรือวิธีการที่ไม่ใช่เชิงปริมาณ (Non qualitative method) แทน

5. การวิจัยเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลที่ใช้เป็นครั้งแรก หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วสำหรับวัตถุประสงค์ใหม่ ในทางตรงข้ามการจัดการใหม่ (Reorganizing) หรือการนำเอาผลงานของผู้ทำวิจัยไว้แล้วมาศึกษาใหม่ (Restating) ไม่ถือว่าเป็นการทำวิจัย เพราะการศึกษาดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา

6. การวิจัยมีวิธีการหรือแบบการวิจัย (Research procedure or research design) ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ที่เข้มแข็งและถือได้ว่าเป็นการวิจัย

7. การทำวิจัยต้องการความรู้ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ (expertise) ดังนั้น ผู้ทำวิจัยจะต้องรู้และเข้าใจปัญหา (problem) ที่จะทำ พร้อมกับต้องรู้ด้วยว่าคนอื่นได้ทำวิจัยอะไรไว้บ้าง และอย่างไร ผู้ทำวิจัยจะต้องรู้ถ้อยคำที่ใช้ (terminology) แนวคิด (concept) และทักษะด้านเทคนิค (technical skill) เพื่อที่จะเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้อย่างถูกต้อง

8. การวิจัยต้องมีวัตถุประสงค์และเหตุผลถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา ดังนั้น ผู้ที่จะทำการวิจัยจึงควรใช้เครื่องทดสอบทุกอันที่เป็นไปได้เพื่อทำให้วิธีการศึกษา (procedure) ที่ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา หรือแม้แต่ข้อสรุปของงานวิจัยที่ค้นพบมีเหตุผลและนักวิจัยต้องพยายามขจัดอคติส่วนตัว (bias) หรือไม่ใช้อารมณ์ในการวิเคราะห์ หากแต่ใช้เหตุผลและความรู้ทางวิชาการในการทำวิจัย

9. งานวิจัยที่จะทำจะต้องเกี่ยวข้องกับคำถามที่ต้องการคำตอบของปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้

10. การทำวิจัยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทน นักวิจัยควรคาดการณ์ไว้ก่อนถึงความผิดหวังหรือความหมดกำลังใจ หากถึงตอนที่จะหาคำตอบสำหรับคำถามที่ตั้งขึ้นได้อย่างยากลำบาก

11. การทำวิจัยจะต้องมีการบันทึกและรายงานอย่างระมัดระวัง โดยจะต้องให้คำนิยาม (definition) คำศัพท์สำคัญ (key work) และจะต้องตระหนักถึงข้อจำกัด (limitation) ต่างๆด้วย วิธีการศึกษาจะต้องกล่าวโดยละเอียด นอกจากนี้กาอ้างอิง (reference) ก็ต้องกระทำอย่างระมัดระวัง ผลการวิจัยจะต้องมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน และจะต้องเสนอข้อสรุป (conclusion) ด้วยความระมัดระวัง

12. การทำวิจัยบางครั้งต้องการกำลังใจหรือการสนับสนุน ไม่ว่างานวิจัยนั้นจะมีผลเกื้อกูลหรือขัดขวางต่อกลุ่มคนใดก็ตาม

คุณลักษณะของนักวิจัย

1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ (knowledge and know-how)

2. ต้องมีจิตนาการ (imagination)

3. ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ (faithfulness)

4. ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการวิจัย (research skill)

5. ต้องมีความอดทนที่จะค้นคว้าหาความรู้นั้น (tolerance)

6. ต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะทำการวิจัย (content of research)

7. ต้องมีความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย (research procedure)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย Sarantakos กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ไว้ 8 ประการคือ

1. เพื่อสำรวจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม หรือเพื่อหาความเป็นไปได้ที่จะทำวิจัยในเรื่องต่อๆไป

2. เพื่ออธิบายความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยการให้ข้อมูลหรือข่าวสารที่น่าเชื่อถือ

3. เพื่อประเมินประเด็นต่าง ๆ ทางด้านสังคมและผลกระทบที่มีต่อสังคมนั้นๆ

4. เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ในอนาคต

5. เพื่อพัฒนาหรือทดสอบทฤษฎี

6. เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและการกระทำของมนุษย์

7. เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

8. เพื่อเสนอแนะทางออกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้เพื่อการแก้ปัญหาสังคม

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ

2. ช่วยในการวินิจฉัยปัญหาของสังคมโดยรวม ได้แก่ ต้นเหตุของปัญหาในเรื่องที่จะทำวิจัย แนวทางและวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ

3. ช่วยผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการวินิจฉัยปัญหา การคิดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงาน โดยการวิจัยลักษณะนี้เรียกว่า งานวิจัยสถาบัน (institutional research) 4. ช่วยให้ผู้วางแผนหรือผู้กำหนดนโยบายสามารถวางแผน หรือกำหนดนโยบายจากรากฐานที่เชื่อถือได้ การวิจัยในลักษณะนี้เรียกว่า งานวิจัยเชิงนโยบาย (policy research)

จรรยาบรรณของการวิจัย

o ต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

o ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

o ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่ทำการวิจัย

o ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

o ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

o ต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำการวิจัย

o พึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

o พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

o พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

********************************


edit @ 2005/11/24 09:58:35
edit @ 2005/11/24 09:59:39
edit @ 2005/11/24 10:05:33
ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

#1  by   (202.41.167.246) At 2006-05-12 12:24, 
#2  by   (202.57.184.19) At 2006-07-05 13:44, 
ดีมากเลย ครับ เป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลของผมครับ
#3  by  kbu (124.120.196.186) At 2006-07-07 22:56, 
#4  by   (202.29.4.252 /192.246.23.101) At 2007-01-19 14:05, 
#5  by   (202.29.14.241) At 2007-01-26 12:07, 
ขอบคุณค่ะมีประโยชน์มากเลย
#6  by  may (202.151.41.2) At 2007-06-12 19:02, 
ขออานิสงส์แห่งการเผยแพร่ข้อมูลนี้จงบังเกิดแก่เจ้าของข้อมูลนะคะ
ช่วยกระตุ้นสมองฝ่อ ๆ ให้ฟูขึ้นมาได้มากค่ะ
#7  by  y2k (61.90.250.17) At 2007-06-14 17:55, 
มีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ขอบคุณมากๆคะ
#8  by  เปเป้ (58.10.149.39) At 2007-06-21 08:18, 
ขอบคุณมากเลยค่ะ big smile
#9  by   (124.157.172.147) At 2007-11-10 15:13, 
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ขอบคุณค่ะ
#10  by  ลูกหมู (203.113.71.70) At 2007-11-13 08:56, 
ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อนะคะ
#11  by  จันทิมา (202.28.181.200) At 2008-04-11 13:16, 
ขอบคุณทุกๆความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยครับ
#12  by   (203.157.238.5) At 2008-06-18 15:33, 
ขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆครับผม งานวิจัยนี่สำคัญมากครับขอบคุณครับผม


#13  by   (118.172.219.177) At 2008-06-18 19:49, 
#14  by   (117.47.175.72) At 2008-11-02 17:16, 
#15  by   (117.47.175.72) At 2008-11-02 17:16, 
ขอบคุณมากมายได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ
#16  by  weta111 (58.147.36.203) At 2008-11-26 14:24, 
ขอบคุณค่ะสำหรับความหมายของการวิจัยbig smile big smile big smile big smile
#17  by  aa (202.28.35.2) At 2008-12-04 11:05, 
#18  by  1244 (125.24.87.207) At 2009-01-07 23:14, 
ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับbig smile open-mounthed smile
#19  by  12345 (125.24.87.207) At 2009-01-07 23:15, 
แตงกิ้วค่ะ
#20  by  ฟ้าใส^^ (119.31.25.37) At 2009-03-04 11:01, 
#21  by   (203.172.160.50) At 2009-05-18 14:49, 
ดีครับ เข้าใจง่ายดี
#22  by  va (115.67.80.23) At 2009-06-08 17:14, 
#23  by   (202.29.20.81) At 2009-06-10 10:35, 
ขอบคุณมากนะคับ ช้วยได้มากเลยคับbig smile big smile
#24  by  nat (58.64.104.236) At 2009-06-22 20:25, 
#25  by   (202.149.25.201) At 2009-06-30 23:24, 
#26  by   (125.26.79.90) At 2009-07-22 07:40, 
ขอบคุณมากมายค่ะ
#27  by  ต้องตา (112.143.8.74) At 2009-07-28 20:09, 
ขอบคุณมากๆ เลยครับ
#28  by  สุทัศน์ ค. (118.172.119.53) At 2009-08-02 18:48, 
ขอบคุณนะค่ะ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มาก พรุ่งนี้ต้องสอบเรื่องนี้ ยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะ
#29  by   (117.47.121.250) At 2009-08-05 20:12, 
ขอบคุณที่บอกความหมายดีๆ
#30  by  mc (58.147.101.195) At 2009-08-25 13:08, 
ขอแอด FAV นะคะ ใกล้ปีสี่แล้วต้องทำวิจัย

จะเข้ามาอ่านบ่อยๆนะคะ

#31  by  แวนด้า At 2009-08-28 02:26, 
สุดยอด
#32  by  เทพ (58.9.201.20) At 2009-10-05 13:23, 
research ย่อมาจากคำว่าอะไรค่ะbig smile big smile
#33  by  หวานเย็น (124.157.144.167) At 2009-11-08 17:23, 
อยากเปนนักวิทยาศาสตร์
#34  by   (118.172.55.199) At 2009-11-10 13:47, 
confused smile
หางานวิจัยเจอแล้ว
#35  by   (202.142.193.90) At 2009-11-13 15:54, 
ข้อมูลดีมากเลย
#36  by   (115.67.93.161) At 2009-11-20 19:09, 
อยากรู้มากกว่านี้
#37  by   (110.164.45.108) At 2009-11-24 19:06, 
เป็นประโยชน์อย่างมาก
#38  by   (125.26.40.190) At 2010-01-15 09:16, 
#39  by   (111.84.19.93) At 2010-02-16 06:53, 
Thanks for definitions
#40  by  chanwut (125.26.240.96) At 2010-04-17 08:25, 
Thanks for definitions
#41  by  chanwut (125.26.240.96) At 2010-04-17 08:28, 
ดีๆๆ
#42  by   (61.7.240.166) At 2010-04-26 10:45, 
#43  by   (118.175.74.108) At 2010-05-11 11:39, 
#44  by   (124.121.150.76) At 2010-05-24 09:01, 
เว็บนี้ดีมากค่า... embarrassed sad smile open-mounthed smile question embarrassed question embarrassed question embarrassed
#45  by  ตุล (111.84.148.54) At 2010-05-24 18:54, 
ชอบมากค่า....... open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile
#46  by  ตุลย์ (111.84.148.54) At 2010-05-24 18:55, 
ขอบคุณมากนะค่ะมีประโยชน์กะเด็กม.ปลายมากเลยค่ะ
#47  by  เด็กม.ปลาย (125.26.169.30) At 2010-05-28 11:09, 
ดีมากค่ะ
#48  by   (118.173.244.104) At 2010-05-29 16:54, 
ขอบคุณครับ...........
#49  by   (110.164.247.249) At 2010-06-09 13:15, 
ขออนุญาต นำข้อมูลไปทำการบ้านนะคะ

ขอบคุณค่ะ
#50  by   (58.9.166.202) At 2010-06-18 23:12, 

<< Home