2005/Nov/24

ขวัญนภา สุขคร

ความหมายของวิจัย

การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์และตีความ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ( รศ. ดร. พะยอม วงศ์สารศรี )

การวิจัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหาและคำตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้

Best and Kahn ให้ความหมายของการวิจัยไว้ดังนี้

การวิจัยหมายถึง การวิเคราะห์ที่มีระบบ ระเบียบ และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อสรุปที่เป็นนัยทั่วไป หรือได้มาซึ่งหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี อันสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

1. การวิจัยจะต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) กล่าวคือการค้นพบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร (Variable) ต่าง ๆ

2. การวิจัยควรเน้นการพัฒนาข้อสรุปที่เป็นนัยทั่วไป (Generalization) หลักการ (Principle) หรือทฤษฎี (Theory) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3. การวิจัยต้องอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ที่สามารถสังเกตได้ (Observable experience) หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical evidence) ซึ่งในหลายกรณีจะเห็นว่ามีคำถามที่น่าสนใจหลายประการที่ไม่สามารถนำไปสู่กระบวนการทำวิจัยได้ เพราะไม่สามารถสังเกตได้

4. การวิจัยต้องมีการสังเกตที่ถูกต้อง (Accurate observation) และพรรณาความได้ นักวิจัยอาจเลือกวิธีการวัดและเครื่องมือทางด้านปริมาณ หากมีความเหมาะสม และถ้าหากไม่สามารถใช้เครื่องมือด้านปริมาณที่เหมาะสมในการหาคำตอบได้ นักวิจัยก็จะต้องใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) หรือวิธีการที่ไม่ใช่เชิงปริมาณ (Non qualitative method) แทน

5. การวิจัยเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลที่ใช้เป็นครั้งแรก หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วสำหรับวัตถุประสงค์ใหม่ ในทางตรงข้ามการจัดการใหม่ (Reorganizing) หรือการนำเอาผลงานของผู้ทำวิจัยไว้แล้วมาศึกษาใหม่ (Restating) ไม่ถือว่าเป็นการทำวิจัย เพราะการศึกษาดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา

6. การวิจัยมีวิธีการหรือแบบการวิจัย (Research procedure or research design) ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ที่เข้มแข็งและถือได้ว่าเป็นการวิจัย

7. การทำวิจัยต้องการความรู้ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ (expertise) ดังนั้น ผู้ทำวิจัยจะต้องรู้และเข้าใจปัญหา (problem) ที่จะทำ พร้อมกับต้องรู้ด้วยว่าคนอื่นได้ทำวิจัยอะไรไว้บ้าง และอย่างไร ผู้ทำวิจัยจะต้องรู้ถ้อยคำที่ใช้ (terminology) แนวคิด (concept) และทักษะด้านเทคนิค (technical skill) เพื่อที่จะเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้อย่างถูกต้อง

8. การวิจัยต้องมีวัตถุประสงค์และเหตุผลถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา ดังนั้น ผู้ที่จะทำการวิจัยจึงควรใช้เครื่องทดสอบทุกอันที่เป็นไปได้เพื่อทำให้วิธีการศึกษา (procedure) ที่ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา หรือแม้แต่ข้อสรุปของงานวิจัยที่ค้นพบมีเหตุผลและนักวิจัยต้องพยายามขจัดอคติส่วนตัว (bias) หรือไม่ใช้อารมณ์ในการวิเคราะห์ หากแต่ใช้เหตุผลและความรู้ทางวิชาการในการทำวิจัย

9. งานวิจัยที่จะทำจะต้องเกี่ยวข้องกับคำถามที่ต้องการคำตอบของปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้

10. การทำวิจัยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทน นักวิจัยควรคาดการณ์ไว้ก่อนถึงความผิดหวังหรือความหมดกำลังใจ หากถึงตอนที่จะหาคำตอบสำหรับคำถามที่ตั้งขึ้นได้อย่างยากลำบาก

11. การทำวิจัยจะต้องมีการบันทึกและรายงานอย่างระมัดระวัง โดยจะต้องให้คำนิยาม (definition) คำศัพท์สำคัญ (key work) และจะต้องตระหนักถึงข้อจำกัด (limitation) ต่างๆด้วย วิธีการศึกษาจะต้องกล่าวโดยละเอียด นอกจากนี้กาอ้างอิง (reference) ก็ต้องกระทำอย่างระมัดระวัง ผลการวิจัยจะต้องมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน และจะต้องเสนอข้อสรุป (conclusion) ด้วยความระมัดระวัง

12. การทำวิจัยบางครั้งต้องการกำลังใจหรือการสนับสนุน ไม่ว่างานวิจัยนั้นจะมีผลเกื้อกูลหรือขัดขวางต่อกลุ่มคนใดก็ตาม

คุณลักษณะของนักวิจัย

1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ (knowledge and know-how)

2. ต้องมีจิตนาการ (imagination)

3. ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ (faithfulness)

4. ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการวิจัย (research skill)

5. ต้องมีความอดทนที่จะค้นคว้าหาความรู้นั้น (tolerance)

6. ต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะทำการวิจัย (content of research)

7. ต้องมีความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย (research procedure)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย Sarantakos กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ไว้ 8 ประการคือ

1. เพื่อสำรวจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม หรือเพื่อหาความเป็นไปได้ที่จะทำวิจัยในเรื่องต่อๆไป

2. เพื่ออธิบายความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยการให้ข้อมูลหรือข่าวสารที่น่าเชื่อถือ

3. เพื่อประเมินประเด็นต่าง ๆ ทางด้านสังคมและผลกระทบที่มีต่อสังคมนั้นๆ

4. เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ในอนาคต

5. เพื่อพัฒนาหรือทดสอบทฤษฎี

6. เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและการกระทำของมนุษย์

7. เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

8. เพื่อเสนอแนะทางออกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้เพื่อการแก้ปัญหาสังคม

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ

2. ช่วยในการวินิจฉัยปัญหาของสังคมโดยรวม ได้แก่ ต้นเหตุของปัญหาในเรื่องที่จะทำวิจัย แนวทางและวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ

3. ช่วยผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการวินิจฉัยปัญหา การคิดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงาน โดยการวิจัยลักษณะนี้เรียกว่า งานวิจัยสถาบัน (institutional research) 4. ช่วยให้ผู้วางแผนหรือผู้กำหนดนโยบายสามารถวางแผน หรือกำหนดนโยบายจากรากฐานที่เชื่อถือได้ การวิจัยในลักษณะนี้เรียกว่า งานวิจัยเชิงนโยบาย (policy research)

จรรยาบรรณของการวิจัย

o ต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

o ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

o ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่ทำการวิจัย

o ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

o ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

o ต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำการวิจัย

o พึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

o พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

o พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

********************************


edit @ 2005/11/24 09:58:35
edit @ 2005/11/24 09:59:39
edit @ 2005/11/24 10:05:33

Comment

Comment:

Tweet


โดนสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ  ความฝัน
#95 by เฟิร์น (103.7.57.18|202.143.171.113) At 2013-05-20 13:31,
ขอบคุณมาก  ได้รับประโยชน์จริงๆ
#94 by ประไพ (103.7.57.18|183.88.100.101) At 2012-08-18 14:57,
ขออนุญาตนำข้อมูลไปทำการบ้านนะคะ
#93 by วารุณี พลนามอินทร์ (103.7.57.18|180.180.167.193) At 2012-07-02 13:22,
Very nice site!
#92 by uweyyyeo (103.7.57.18|87.251.57.110) At 2012-05-13 10:50,
Hello! keegeeb interesting keegeeb site! I'm really like it! Very, very keegeeb good!
#91 by uuepepie (103.7.57.18|213.144.132.98) At 2012-05-13 10:47,
ขออนุญาต แชร์นะคะ ขอบคุณค่ะ
#90 by Politics love (27.133.47.1) At 2012-02-26 17:13,
ขอบคุณครับ
ขออนุญาต นำไปเผยแพร่ต่อนะคะopen-mounthed smile
#88 by nina (58.8.102.19) At 2011-07-05 08:25,
ขอบคุณครับ
#87 by ดร.ธีระพงค์ (58.11.35.69) At 2011-02-25 18:22,
มีเว็บดาวน์โหลด ฟรี งานวิจัยมาฝากครับ โหลด วิจัย all research free download
http://research-all.blogspot.com/
http://research-all.blogspot.com/
#86 by poepeo (118.173.85.148) At 2011-01-24 23:48,
Interesting Blog, I like it.
#85 by Buy Dissertation (182.178.79.88) At 2010-12-22 17:58,
ขอบคุณครับบ
#84 by กัมพล วิลัยพร At 2010-11-28 10:57,
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ แบบนี้ เป็นประโยชน์ในการศึกษาของหนู มากเลยนะค่ะ
#83 by หมวย (222.123.129.58) At 2010-11-15 14:11,
comment2, generic acomplia rimonabant, viagra lozenges,
#82 by Acomplia (66.54.27.1) At 2010-10-11 01:37,
comment1, drug test results to adipex, no prescription viagra, alprazolam, cialis online, usa viagra online, prednisone asthma, propecia online,
#81 by Alprazolam (203.121.36.51) At 2010-10-10 13:21,
comment3, adipex, antabuse side effects, withdrawals from klonopin, generic propecia, order meridia online, retin-a.com, Rimonabant,
#80 by antabuse (194.31.241.222) At 2010-10-10 02:47,
comment1, antabuse, Lexapro, Accutane, viagra.com, alprazolam recreational interactions, buy cialis generic, Cialis, prednisone medication, lipitor, propecia, Valtrex, meridia bikes, retin-a, effects side viagra, acomplia buy rimonabant,
#79 by Alprazolam (189.206.101.194) At 2010-10-10 00:21,
comment5, canada nexium, accutane.com, doxycycline hyclate urination, Meridia, clomid and miscarriage,
#78 by doxycycline hyclate (117.3.4.67) At 2010-10-09 21:51,
comment6, phentermine adipex no rx, atlanta accutane claims, valium, Doxycycline, cialis, prednisone withdrawal, Reductil,
#77 by cheap cheap drug propecia tramadol (75.101.223.20) At 2010-10-09 19:22,
comment4, 500 antabuse cheap generic mg online order, nexium canadian, alprazolam online pharmacies, order cialis, Valium, generic equivalent for lipitor, viagra dosages, propecia generic prescription, what is valtrex, acomplia release date, ambien, cheap cialis, reductil, phentermine diet pills, Retin-A, Levaquin, viagra, clomid ovulation induction,
#76 by klonopin high (62.243.129.218) At 2010-10-09 16:53,
comment1, Nexium, Zolpidem, valtrex, buy reductil, Phentermine, Retin-A, levaquin, clomid pregnancy,
#75 by online phentermine no prescription (198.185.241.254) At 2010-10-09 04:15,
comment2, Antabuse, nexium reaction, Accutane, feline prednisone, propecia generic name, levaquin 250 mg, pharmacy viagra,
#74 by Viagra (190.145.85.197) At 2010-10-09 01:52,
comment2, adipex-p online, lasix.com, Nexium, lexapro, alprazolam, cialis, cialis levitra viagra, Prednisone, valtrex website, retin a too much,
#73 by antabuse (187.103.105.211) At 2010-10-08 23:28,
comment1, antabuse alcohol, alprazolam 2mg fedex, Lipitor, Prednisone, generic for valtrex, Rimonabant,
#72 by lipitor muscle weakness (205.202.120.216) At 2010-10-08 18:28,
comment2, Acomplia, online viagra,
#71 by fda and acomplia (190.196.19.132) At 2010-10-08 05:00,
comment3, Acomplia, buy viagra,
#70 by cheap viagra (94.125.27.20) At 2010-10-07 18:47,
comment3, acomplia, viagra.com,
#69 by Acomplia (71.170.115.130) At 2010-10-07 10:01,
comment2, acomplia, viagra.com,
#68 by buy online viagra (194.31.241.222) At 2010-10-07 05:35,
comment4, köpa viagra,, southern life insurance, rimonabant 270 pills, köpa ultram,, best renters insurance, brand cigarette marlboro, bliss pharmacy cialis, herbal remedies, propecia, tetracycline side effects, free casual sex dating, female viagra uk, free internet dating, auto insurance quote, herbal pet remedies, sex adult dating site,
#67 by ampicillin dosage (62.243.129.218) At 2010-10-05 20:47,
comment6, free online dating, cheap generic cialis, marlboro cigarette promotions, here is the link, viagra, cafergot pb,
#66 by renters insurance (12.96.205.18) At 2010-10-05 19:41,
comment4, winston cigarette ads, handla propecia, köpa viagra,, diflucan, viagra köp, health insurance, drug female new viagra, marlboro cigarettes,
#65 by uses of levaquin (187.92.84.236) At 2010-10-05 19:18,
comment6, rtg online casinos, acomplia, Adipex, online casino, online casino, casino make money online, free chip online casinos, riverbelle online casino, zithromac, accutane atlanta lawsuit, online casino, sale viagra,
#64 by cialis kaufen.pagina.de link (173.10.41.220) At 2010-10-01 15:06,
comment4, herbal remedy, generic viagra nz, acomplia aventis rimonabant sanofi, renters insurance, us marlboro cigarettes, auto insurance, order cafergot, viagra 30 pills, free sex dating sites, buy propecia, li home insurance, remonabent,
#63 by prednisone side effects (167.232.250.208) At 2010-10-01 12:17,
#62 by (202.29.50.40) At 2010-09-30 20:06,
#61 by (202.29.50.40) At 2010-09-30 20:05,
#60 by (202.29.50.40) At 2010-09-30 20:05,
cwdmsI <a href="http://vtjcjkurqunj.com/">vtjcjkurqunj</a>, [url=http://eqxnpdlwjanj.com/]eqxnpdlwjanj[/url], [link=http://rbjodzvtgeko.com/]rbjodzvtgeko[/link], http://aitvaezeshac.com/
#59 by fqwcrxwav (184.72.59.59) At 2010-09-27 12:57,
จัย คัฟ
#58 by (124.157.130.146) At 2010-09-04 20:48,
ขอบคุณค่ะ
#57 by (113.53.250.210) At 2010-08-05 17:01,
สุดยอดดดดดดดด

เล้ยยยยยยยยยยย

ดีมักค๊าาาาาาcry cry cry cry cry question question question question
#56 by แอนนนนนนนนนนนน (110.49.8.42) At 2010-07-30 12:37,
ฉลาดวันนี้เองค่ะ อิอิอิ

จิงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงquestion
#55 by (110.49.8.42) At 2010-07-30 12:29,
ดีมากค่ะopen-mounthed smile
#54 by มิน (110.49.8.42) At 2010-07-30 12:28,
เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ต้องการหาความรู้
#53 by หวาน (118.173.235.50) At 2010-07-24 11:52,
#52 by (111.84.146.143) At 2010-06-27 10:53,
#51 by (111.84.146.143) At 2010-06-27 10:53,
ขออนุญาต นำข้อมูลไปทำการบ้านนะคะ

ขอบคุณค่ะ
#50 by (58.9.166.202) At 2010-06-18 23:12,
ขอบคุณครับ...........
#49 by (110.164.247.249) At 2010-06-09 13:15,
ดีมากค่ะ
#48 by (118.173.244.104) At 2010-05-29 16:54,
ขอบคุณมากนะค่ะมีประโยชน์กะเด็กม.ปลายมากเลยค่ะ
#47 by เด็กม.ปลาย (125.26.169.30) At 2010-05-28 11:09,
ชอบมากค่า....... open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile
#46 by ตุลย์ (111.84.148.54) At 2010-05-24 18:55,