2005/Nov/24

ขวัญนภา สุขคร

วิจัยเชิงประเมินผล ( Evaluation Research )

....................................................

การวิจัยเชิงประเมินผล ( Evaluation Research ) เป็นรูปแบบการวิจัยชนิดหนึ่ง เหมือนการวิจัยเชิงสำรวจ แต่การวิจัยเชิงประเมินผล เป็นวิธีการวิจัยที่มุ่งหาความรู้+ความจริงมาหาคุณค่า ของสิ่งที่วิจัยนั้นเพื่อให้ผู้บริหารคิดสนใจว่าความยุติโครงการหรือให้ดำเนินการต่อไป

ในการวิจัยเชิงประเมินผลนั้น สามารถดำเนินการประเมินได้ใน 3 ระดับ

1. ก่อนการดำเนินงาน

2 . ระหว่างดำเนินงาน

3. สิ้นสุดโครงการ

กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยเชิงประเมินผล

ขั้นที่ 1 เลือกโครงการและตั้งหัวข้อวิจัย

ขั้นที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 3 กำหนดปัญหา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมิน

ขั้นที่ 4 ออกแบบวิจัย วางแผนวิจัยประเมิน

ขั้นที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล

ขั้นที่ 7 การเสนอรายงานวิจัยเชิงประเมินผล

การนำทฤษฎีมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงประเมินผล

ในการวิจัยเชิงประเมินโครงการนั้น ทฤษฎีที่นิยม นำมาใช้มากที่สุด คือทฤษฎี CIPP Model ของ Stufflebeanc หรือ CIPPO Model ของ นายธเนศ ต่วนชะเอม

C I P P O

C = Contexts บริบท ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ปัญหาของพื้นที่ ความต้องการและความพร้อมของประชาชน

I = Input คือ โครงการ นั้นคือ เมื่อประเมินบริบทว่ามีความพร้อมและต้องการแล้วจึงนำโครงการสู่ชุมชน แล้วจึงประเมินโครงการนั้นว่ามีความเป็นได้มากน้อยเพียงใด เป้าหมายเป็นอย่างไร

P= Process คือกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้ นั้นคือ นักวิจัยเชิงประเมินให้ทำการประเมินในหัวข้อต่อไปนี้ หลักการ/การวางแผน ,กิจกรรมและวิธีการขั้นตอนการดำเนินงาน, การร่วมมือ, วัสดุอุปกรณ์, งบประมาณ

P= Product คือผลผลิต เช่น จำนวนคน, เป้าหมายที่กำหนดไว้, ผลที่ได้รับ, มีนวัตกรรมใหม่ ๆ

O= Outcome คือ ผลลัพธ์ที่ตามมาจากโครงการนั้น เช่น ความสบายใจ, ความคุ้มค่า, การขยายเครือข่าย, ผลประโยชน์ที่ตามมาในภายหลัง ซึ่งอาจมีทั้งผลบวกและผลลบ

Comment

Comment:

Tweet


รบกวนสอบถามค่ะ พอจะมีตัวอย่างงานวิจัยลักษณะนี้หรือเปล่า ช่วยส่งให้เป็นกรณีศึกษาด้วยค่ะ
#17 by nok (203.144.240.232) At 2011-03-09 14:08,
#16 by (222.123.10.171) At 2010-08-11 19:01,
#15 by (110.49.111.90) At 2010-06-09 01:04,
#14 by (110.49.111.90) At 2010-06-09 01:01,
#13 by (202.129.34.212) At 2010-05-27 18:54,
ดีค่ะ
#12 by (124.121.223.237) At 2010-05-06 21:44,
#11 by (125.26.127.140) At 2010-03-07 15:55,
#10 by ชูชื่น พงษ์ดี (115.67.43.45) At 2009-08-21 01:38,
#9 by (222.123.162.102) At 2009-01-31 09:20,
#8 by (125.24.26.133) At 2009-01-21 20:55,
#7 by (58.9.193.129) At 2008-12-22 22:00,
#6 by (61.91.49.13) At 2008-01-26 23:17,
#5 by (202.28.35.3) At 2007-11-05 16:36,
บังเอิญ search มาเจอค่ะ แล้วสามารถให้ข้อมูลที่ต้องได้ด้วย ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยแบบติดตามผลและแบบย้อนกลับไหมค่ะ อยากจะขอรบกวน กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่พอดีค่ะ
cutepoppy26@yahoo.com
#4 by poppy (58.8.103.111) At 2007-07-22 07:38,
111
#3 by (203.185.154.46) At 2007-05-25 11:51,
#2 by (58.136.144.37 /192.168.9.68) At 2007-03-29 19:16,
#1 by (161.200.101.10 /172.16.1.151) At 2006-03-21 17:26,