2005/Nov/24

ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

· กำหนดปัญหาที่จะดำเนินการวิจัย

· กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย

· ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย )

· กำหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์

· กำหนดแบบการวิจัย

· กำหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง

· สร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

· การรวมรวมข้อมูล ( แหล่งปฐมภูมิ, แหล่งทุติยภูมิ)

· การวิเคราะห์ข้อมูล

· การนำเสนอผล ( การเสนอรายงานการวิจัย)

· กำหนดปัญหาที่จะดำเนินการวิจัย

เป็นการกำหนดปัญหาของการวิจัย และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการวิจัยและในการเลือกปัญหาในการวิจัยต้องพิจารณาจากความรู้ ทัศนคติ ความสามารถของผู้วิจัย แหล่งความรู้ที่จะเป็นส่วนเสริมให้งานวิจัยสำเร็จ ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเงินทุน เวลาที่จะทำให้งานวิจัยสำเร็จ ซึ่งมีข้อควรพิจารณาในการเลือกปัญหาคือ

§ ต้องเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ

§ สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มีเหตุผล

§ มีข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือสนับสนุน

§ เป็นปัญหาที่แสดงถึงการริเริ่ม

ซึ่งการกำหนดปัญหาดังกล่าวจะเป็นกรอบในการ

§ ช่วยชี้แนวทางให้ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์

§ เป็นกรอบในการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี งานวิจัย

§ เป็นแนวทางกำหนดตัวแปรและสมมุติฐาน

§ ช่วยกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินการวิจัย

· กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย (Statement of research objectives) เมื่อผู้วิจัยตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยต้องกำหนดข้อความที่เป็นปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้ชัดเจน การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นการค้นหาคำตอบที่ต้องการจากงานวิจัย วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่นิยมใช้ที่สุดคือการตั้งสมมติฐานในการวิจัย

· ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

§ มุ่งแสวงหาพื้นฐานทางทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ

§ มุ่งแสวงหาสถานภาพทางการวิจัย (อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร อย่างไร)

§ มุ่งวางแนวทางการวิจัยที่เหมาะสม (กำหนดกรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย)

โดยจะศึกษาจาก การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง