2005/Nov/24

ขวัญนภา สุขคร

ตัวแปร (Variables)

ในการทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปร (Variables) หรือมีตัวแปรเกี่ยวข้องตลอดเวลา นั้นคือสิ่งแรกที่นักวิจัยต้องทำคือต้องศึกษาต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะ (Skill) ในเรื่องตัวแปร(Variables) เพราะตัวแปรจะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขนานัปการในการทำวิจัย

กล่าวโดยสรุป ตัวแปร คือคุณลักษณะของสิ่งที่เราศึกษา ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป ทั้งปริมาณและข้อความต่าง ๆ

ตัวแปรแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทคือ

    1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable = Ind. Var. ) ลักษณะตัวแปรอิสระมีดังนี้คือ เป็น

ตัวแปรที่เกิดก่อน ตัวแปรที่เป็นตัวต้น ตัวแปรที่เป็นเหตุ/สาเหตุ ตัวแปรที่มีอิทธิผลต่อตัวแปรอื่น ตัวแปรที่สนับสนุนตัวแปรอื่น ตัวแปรที่ส่งเสริมตัวแปรอื่น ตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ตัวแปรที่กระทำต่อตัวแปรอื่น ตัวแปรที่ผลกระทบต่อตัวแปรอื่น และตัวแปรอิสระ นิยมเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ X

    1. ตัวแปรตาม / พึ่งพิง (Dependent Variable = Dep. Var) ลักษณะตัวแปรตามมีดังนี้คือ

เป็นตัวแปรที่เกิดภายหลัง ตัวแปรที่เป็นตัวตาม ตัวแปรที่เป็นผล ตัวแปรที่รับอิทธิผลจากตัวแปรอื่น ตัวแปรอื่นๆและตัวแปรตาม นิยมเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Y

3. ตัวแปรแทรก (InterviewingVariable) หรือตัวแปรคุม หรือตัวแปรภายนอก

และตัวแปรแทรก นิยมเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Z

ตัวอย่างโครงสร้างของตัวแปร

X1 Y1

X2 Y2

X1 X2 X3 Y1

X1 X2 X3 Y1

Z1

แบ่งตามคุณสมบัติของตัวแปร มี 2 ประเภทคือ

1. ตัวแปรต่อเนื่อง ตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่องระหว่างค่าสองค่าที่กำหนดให้ เช่น ความสูง

2. ตัวแปรตัดขาด ตัวแปรที่มีค่าตัดขาดหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถให้มีค่าย่อยระหว่างสองค่าได้ เช่น จำนวนนักเรียน

แบ่งตามระดับของตัวแปร มี 4 ระดับ

1. มาตรานามบัญญัติ เป็นมาตราวัดหรือข้อมูลที่หยาบที่สุดหรือต่ำที่สุด บอกเฉพาะชื่อหรือสัญลักษณ์ เท่านั้น เช่น เพศ ศาสนา

2. มาตราอันดับ เป็นข้อมูลที่สูงกว่ามาตรนามบัญญัติที่ชี้ชัดว่าแตกต่างกันยังสามารถบอกอันดับได้อีกด้วย จากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก เช่น ความคิดเห็น- มาก-ปานกลาง-น้อย

3. มาตราอันตรภาคชั้น เป็นการวัดข้อมูลที่มีช่วงห่างเท่า ๆ กัน หรือแบ่งออกเท่า กัน ไม่มีศูนย์แท้ เป็นศูนย์เทียบหรือสมมุติขึ้น เช่น คะแนนสอบ แบ่งออกเท่า ๆ กันดังนี้ 1-5,6-10,11-15,16-20

4. มาตราอัตราส่วน เป็นมาตราวัดข้อมูลระดับสูง โดยมีศูนย์แท้ การจัดในระดับนี้เป็นการวัดทางกายภาพ หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น วัดความสูง วัดน้ำหนัก

และในการทำวิจัยแต่ละเรื่อง นักวิจัยต้องนิยามตัวแปรหรือคำนิยามที่เป็นนามธรรมโดยเฉพาะมโนทัศน์เกี่ยวกับนามธรรมสูง เพราะยากแก่การเข้าใจ หรืออาจเข้าใจไม่ตรงกัน จึงต้องนิยามเพื่อให้ผู้อ่านรายงานการวิจัยเข้าใจตรงกันกับผู้ทำวิจัยเรื่องนั้นๆ

การนิยามตัวแปร (Variable Definition) คือการอธิบายหรือการให้คำจำกัดความในตัวแปรที่เป็นนามธรรม หรือคำศัพท์ต่างๆ ที่ยากแก่การเข้าใจประโยชน์ของการนิยามตัวแปร

1. ช่วยในการทำวิจัยตามแนวความคิดหรือมโนทัศน์ที่กำหนดไว้

2. ช่วยในการสร้างเครื่องมือวิจัย

3. ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4. ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล

5. ช่วยให้ทำวิจัยตามนิยามที่ให้ไว้ไม่หลงทาง

6. ช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัยตามที่นิยามไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำวิจัยนั้นนักวิจัยต้องนิยามตัวแปรหรือคำศัพท์ที่เป็นนามธรรมออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. นิยามตามทฤษฎี (Theoretical Definition) หรือนิยามทั่วไป (General Definition)เป็นการให้คำจำกัดความในภาพกว้างๆ หรือในความหมายทั่ว ๆไป ตามทฤษฎีหรือตามที่ตำราหรือพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ โดยมิได้เฉพาะเจาะจงลงไปแต่อย่างใด เช่น ผู้บริหาร หมายถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยตัดสินใจในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการนิยามในระดับนี้ไม่สามารถทำวิจัยได้

2. นิยามปฏิบัติการ (Operational or Working Definition) เป็นการให้คำจำกัดความที่ชี้ชัดลงไป(Specific Definition) หรือเป็นการแยกออกเป็นส่วนๆ ลงไป โดยให้อยู่ภายใต้นิยามทั่วไป (General Definition) ซึ่งการนิยามในระดับนี้ ผู้วิจัยต้องนิยามเอง เช่น ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ได้แก่ อธิบดี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และคณบดี เป็นต้น

******************************

ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

ขอบคุนมากค่ะ
#1  by   (125.24.71.125) At 2009-02-25 11:10, 
#2  by   (72.36.205.2) At 2009-03-03 18:11, 
555
#3  by  โย่ว (203.155.226.209) At 2009-07-12 19:28, 
#4  by  มาตรวัด (202.29.37.34) At 2010-01-30 11:55, 
#5  by  ......... (113.53.215.204) At 2010-03-07 13:59, 
ขอบคุณมากนะคะฉันได้ความรุ้มากเลยคะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยอยู่คะ
#6  by  NaN (119.31.33.209) At 2010-05-31 03:36, 
#7  by  ดา (113.53.47.167) At 2010-06-13 15:59, 
ขอบคุณนะคะ ^^
#8  by  gift (58.9.65.85) At 2010-06-13 18:54, 
ffnm.///////////////////open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile question surprised smile
#9  by  zghjl (112.142.95.141) At 2010-06-29 19:41, 
d-makๆ ฟ
#10  by  taya (112.142.167.95) At 2010-07-07 12:50, 
555+
#11  by   (203.172.199.254) At 2010-08-06 10:10, 
ขอบคุณมากๆค่ะ ^^big smile
#12  by  ฮารุคาเซะ (118.172.182.134) At 2010-10-10 10:00, 
การขอบคุณ

เพิ่งมาอ่านเจอคอลัมน์ "จับจิตด้วยใจ" ที่เขียน เกี่ยวกับ “ขอบคุณ” ซึ่งเป็นตอนที่ 4 แล้ว เขียนโดย นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ drwithan@hotmail.com

สรุปจากตอนที่ 4 ดังนี้


โดยบางส่วนท่านเขียนเกี่ยวกับการขอบคุณว่า “ขอบคุณอะไรก็ได้ในชีวิตจะมีผลกับ "ปริมาณความสุข" ของคนคนนั้นเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็ ณ เวลานั้น ณ เวลาที่พวกเขา "กำลังรู้สึกจริงๆ" กับการขอบคุณ ที่ไม่ใช่เป็นการขอบคุณตามมารยาท หรือขอบคุณแบบขอไปที”

ท่านยกตัวอย่างส่วนหนึ่งในงานวิจัยเรื่องของผลึกน้ำของ ดร.อิโมโตะ ว่าเขาได้ทดลองดูผลึกของน้ำที่ผ่านการพูดคำว่า "ขอบคุณ" กับผลึกของน้ำที่ผ่านคำพูดที่ไม่ไพเราะ พบว่า

ผลึกของน้ำที่ผ่านการพูดคำว่า "ขอบคุณ" จะมีการเรียงตัวของผลึกเป็นหกเหลี่ยมที่สวยงาม ในขณะที่ผลึกของน้ำที่ผ่านคำพูดไม่เพราะนั้นไม่สามารถฟอร์มตัวเป็นผลึกที่สวยงามได้

นอกจากนี้ที่สถาบันฮาร์ทแมท (HeartMath) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทุ่มเทกับงานวิจัยเรื่องของการใช้พลังงานหัวใจ พวกเขาพบว่าใครก็ตามที่สามารถกลับมาใช้พลังงานของหัวใจได้มากขึ้น จะทำให้คนคนนั้นเกิดความสมดุลมากขึ้นในชีวิต คลื่นสมองเกิดการเรียงตัวที่เหมาะสม คลื่นหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่สอดคล้อง มีฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งออกมา

และการขอบคุณก็เป็นวิธีการหนึ่งของการใช้พลังงานของหัวใจ และดูจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำได้ในช่วงเวลาสั้นเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น...
การไหว้

วัฒนธรรมการไหว้

การไหว้ การแสดงความเคารพ ของคนไทยมีหลายลักษณะ เช่น การประนมมือ การไหว้ การกราบ การคำนับ การถวายความเคารพ การถวายบังคม เป็นต้น การที่จะแสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่จะรับความเคารพด้วยว่าอยู่ในฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้ถูกต้องและเหมาะสมการแสดงความเคารพ ในที่นี้จะขอพูดถึง การแสดงความเคารพ 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1. การประนมมือ (อัญชลี) ประนมมือให้นิ้วมือแนบชิดกัน ฝ่ามือราบ ปลายนิ้วตั้งขึ้น แขนแนบตัวระดับอก ไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน การประนมมือ นี้ใช้ในการสวดมนต์ ฟังพระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และขณะพูดกับพระสงฆ์ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือ เป็นต้น
2. ไหว้ (วันทนา/วันทา) การไหว้เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือให้นิ้วชิดกันยกขึ้นไหว้ การไหว้แบบ ไทยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามระดับของบุคคล ดังนี้ ระดับที่ 1 การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระรัตนตรัย รวมทั้งปูชนียวัตถุ และปูชนียสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยประนมมือให้ปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผาก (นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว) ระดับที่ 2 การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้มีอาวุโส ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ และผู้ที่เราคารพนับถืออย่างสูง โดยประนมมือให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว (หัวนิ้วแม่มือจรดปลายจมูก) ระดับที่ 3 การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไปที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโส รวมทั้งผู้ที่เสมอกัน โดยประนมมือยกขึ้นให้ปลายนิ้วจรดปลายจมูก (นิ้วหัวแม่มืออยู่บริเวณคาง) หมายเหตุ ในการไหว้ผู้เสมอกันทั้งชาย และหญิงให้ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกัน หรือในเวลาใกล้เคียงกัน และการรับไหว้ให้ประนมมืออยู่ระหว่างอก
3. การกราบ (อภิวาท) เป็นการแสดงความเคารพด้วย วิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผากแล้วศีรษะลงจรดพื้นหรือจรดมือ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แล้วน้อมศีรษะลงบนมือนั้น เช่น กราบลงบนตักก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะจรดมือที่ประนมถึงพื้นเร​​ียกว่า หมอบกราบ การกราบมี 2 ลักษณะ คือ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ และการกราบผู้ใหญ่ 3.1 การกราบแบญจางคประดิษฐ์ ใช้กราบพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระ ธรรม พระสงฆ์ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึง การที่ให้อวัยวะทั้ง 5 คือ เข่าทั้ง 2 มือทั้ง 2 และหน้าผากจรดพื้น การกราบจะมี 3 จังหวะ และจะต้องนั่งอยู่ในท่าเตรียมกราบ 3.2 การกราบผู้ใหญ่ ใช้ กราบผู้ใหญ่ที่มีอาวุโส รวมทั้งผู้มีพระ คุณได้แก่ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่เรา เคารพ กราบเพียงครั้งเดียว โดยที่ผู้กราบทั้งชาย และหญิงนั่งพับเพียบ ทอดมือทั้งสองข้างลง พร้อมกัน ให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเ​​ข่าเดียว มือประนม ค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนม ในขณะกราบ ไม่ควรกระดกนิ้วหัวแม่มือขึ้นรับหน้าผาก

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ


งานประเพณี "อุ้มพระดำน้ำ" ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คนทั่วไปต่างมองว่า เป็นประเพณีที่แปลกมีคุณค่า ทางวัฒนธรรม ที่สำคัญมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก แต่สำหรับชาวเพชรบูรณ์นอกจากจะมีมุมมองเช่นนั้นแล้ว ยังแฝงไปด้วยความเชื่อที่เปี่ยมล้นเต็มหัวใจด้วยว่า "เป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหลังประกอบพิธีกรรม ดังกล่าวแล้ว จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ และยังปราศจาก โรคระบาดอีกด้วย" ซึ่งความเชื่อดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานาน

เมื่อ 400 ปีที่ทำให้ก่อกำเนิดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้น โดยมีการเล่าสืบทอดกันต่อ ๆ มา ว่า เดิมมีชาวประมงกลุ่มหนึ่งมีอาชีพจับปลาในแม่น้ำป่าสัก อยู่มาวันหนึ่งชาวประมงกลุ่มนี้ ได้ออก หาปลาตามปกติเช่นทุกวัน แต่จู่ๆเกิดเหตุการณ์ ประหลาดขึ้นตั้งแต่เช้ายันบ่ายไม่มีใคร สามารถจับปลา ได้แม้แต่ตัวเดียว จนสร้างความงุนงงให้กับชาวประมงกลุ่มนี้มาก ทำให้ต่างก็ต้องไปนั่งปรับทุกข์ซึ่งกัน และกัน แต่ทันใดนั้นก็ได้เกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้น เนื่องจากกระแสน้ำในบริเวณ "วังมะขามแฟบ" (หมายถึงต้นระกำ) ที่กำลังไหลเชี่ยวกราก เริ่มหยุดนิ่งอยู่กับที่ จากนั้นก็ค่อย ๆ มีพรายน้ำผุดขึ้นมา ทีละน้อยจนแลดูคล้ายน้ำเดือด จนกระทั่งกลายเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่ค่อย ๆ ดูดเอาองค์พระพุทธรูป องค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำ และมีลักษณะอาการคล้ายดำผุดดำ ว่ายอยู่ตลอดเวลา ทำให้ชาวประมง กลุ่มนี้ต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าว ขึ้นมาประดิษฐานไว้บนบกเพื่อกราบไหว้สักการะบูชา

แต่ในปีถัดมาซึ่งเป็นวันแรม 15 ค่ำเดือนสิบตรงกับวันประเพณีสารทไทย พระพุทธรูปดังกล่าวไว้ หายไปจนกระทั่งชาวบ้าน ต้องช่วยกันระดมหากันจ้าระหวั่น จนในที่สุดไปพบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว กลางแม่น้ำป่าสักบริเวณวังมะขามแฟบ สถานที่ชาวประมงพบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรก กำลังอยู่ในอาการดำผุดดำว่ายอยู่จึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิเป็นครั้งที่สอง พร้อมร่วมกันถวายนามว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา"

หลังจากนั้นต่อมาเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ในยุคสมัยนั้น จะต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ไปประกอบพิธี "อุ้มพระดำน้ำ" ที่บริเวณวังมะขามแฟบ หน้าวัดโบสถ์ชนะมารเป็นประจำทุกปี "เพราะต่างมีความเชื่อว่า หลังประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว จะทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนต่างอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีความอุดมสมบูรณ ์ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลดี แต่หากปีใดมีการละเลย นอกจากจะทำให้เกิดความแห้งแล้งแล้ว ยังมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกด้วย"


สำหรับ "พระพุทธมหาธรรมราชา" นั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี หล่อด้วยเนื้อทอง สัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง 13 นิ้วสูง 18 นิ้ว ไม่มีฐาน มีพุทธลักษณะ พระพักตร์กว้าง พระโอษฐ์แบะ พระกรรณยาวย้อย จนจรดพระอังสาที่พระเศียรทรงชฎาเทริดหรือมีกระบังหน้า ทรงสร้อยพระศอพาหุรัด และประคตเป็นลวดลาย งดงามอีกทั้งแลดูน่าเกรงขามอย่างยิ่ง ส่วนประวัติการสร้างนั้นไม่ปรากฏเด่นชัด แต่ชาวเพชรบูรณ์มีความเชื่อว่า
พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด (อ.หล่มสัก) ได้รับพระราชทานจาก พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์แห่งนครธม ให้นำไปประดิษฐานเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง หลังจากทรงอภิเษกสมรสกับ พระนางสิงขรมหาเทวี แต่หลังจากพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยาง (อ.นครไทย) พระสหาย กอบกู้อิสรภาพ ให้กับคนไทย ทำให้พระนางสิงขรมหาเทวี แค้นเคืองถึงกับเผาเมืองราดจนย่อยยับจากนั้นตัดสินใจกระโดด แม่น้ำป่าสักฆ่าตัวตาย ทำให้ไพร่พลเสนาอำมาตย์ ต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงแพล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก เพื่อหลบหนีไฟ แต่ปรากฎว่าแม่น้ำป่าสักมีความคดเคี้ยว และกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ทำให้แพที่อัญเชิญ พระพุทธมหาธรรมราชาแตก จนองค์พระจมดิ่งลงสู้ก้นแม่น้ำหายไป กระทั่งต่อมาชาวประมงได้ไปพบ จนก่อให้เกิด ตำนานมหัศจรรย์และ "ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ" ขึ้น
ปัจจุบันนี้ หากปีใดน้ำน้อย ก็จะอัญเชิญไปสรงน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ทางเหนือเมือง เพชรบูรณ์ และการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงสรงน้ำ เจ้าเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น หรือผู้แทนเป็นผู้อัญเชิญ (อุ้ม) ลงสรงน้ำและถือปฏิบัติกันต่อๆ มา ว่าอุ้มหันพระเนตรขึ้นเหนือน้ำ 3 หน หันพระเนตรลงใต้น้ำ 3 หน ฟ้าฝนปีต่อไปถึงจะตกต้องตามฤดูกาลบริบูรณ์ ซึ่งประชาชนพลเมือง อยู่เย็นเป็นสุข ผู้อัญเชิญจะต้องอธิษฐานขอพรขณะที่อัญเชิญลงสรงน้ำ ฯลฯงานประเพณี "อุ้มพระดำน้ำ" ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คนทั่วไปต่างมองว่า เป็นประเพณีที่แปลกมีคุณค่า ทางวัฒนธรรม ที่สำคัญมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก แต่สำหรับชาวเพชรบูรณ์นอกจากจะมีมุมมองเช่นนั้นแล้ว ยังแฝงไปด้วยความเชื่อที่เปี่ยมล้นเต็มหัวใจด้วยว่า "เป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหลังประกอบพิธีกรรม ดังกล่าวแล้ว จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ และยังปราศจาก โรคระบาดอีกด้วย" ซึ่งความเชื่อดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานาน
ที่มา : http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=679big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile
#13  by  =_= (119.42.116.184) At 2011-09-21 17:56, 
แนะนำความรู้...^_^cry double wink cry cry cry cry
#14  by  =_= (119.42.116.184) At 2011-09-21 17:58, 
7PSp8f <a href="http://brcmyqcwxxch.com/">brcmyqcwxxch</a>, xoyrvyscromy, [link=http://jgynlapnehah.com/]jgynlapnehah[/link], http://mcurelosuugn.com/
#15  by  dsiwtf (103.7.57.18|78.131.55.82) At 2013-03-23 04:05, 
involved: blood tests (vitamin deficiency, anemia, leukemia, Epstein-Barr virus, HIV infection, diabetes) microbiological swabs (infection), or urinalysis , strattera reviews for add, :],
#16  by  strattera discount card (103.7.57.18|10.7.7.1, 177.38.145.13) At 2013-03-25 22:51, 
enhancer. The researchers agree that improves some aspects of working memory, such as digit span, digit manipulation and pattern , strattera with wellbutrin, 76046,
#17  by  strattera with adderall (103.7.57.18|122.72.28.24, 122.72.28.10, 111.8.37.12) At 2013-03-25 23:27, 
enhancer. The researchers agree that improves some aspects of working memory, such as digit span, digit manipulation and pattern , strattera with wellbutrin, 76046,
#18  by  strattera with adderall (103.7.57.18|60.195.251.213) At 2013-03-25 23:28, 
antihistamines can reduce the response in cases that are annoying to the patient., strattera vs wellbutrin, :((,
#19  by  modafinil for add (103.7.57.18|218.57.136.200) At 2013-03-26 00:03, 
vomiting. (Greek - naus, "ship"; started as meaning "seasickness".), order provigil, kwiznx,
#20  by  strattera kids (103.7.57.18|218.57.136.200) At 2013-03-26 00:04, 
in early pregnancy. Nausea may also be caused by anxiety, disgust and depression., strattera efficacy, mas,
#21  by  provigil bipolar (103.7.57.18|218.57.136.200) At 2013-03-26 00:04, 
widely published) account of Major League Baseball's all-time leading home-run hitter Barry Bonds' supplemental chemical regimen that included in , strattera bipolar, :-(,
#22  by  modafinil for depression (103.7.57.18|113.31.42.30) At 2013-03-26 00:05, 
thought to play an important role, especially in chronic urticarial diseases., strattera medication for adhd, :-PPP,
#23  by  get modafinil prescription (103.7.57.18|113.31.42.30) At 2013-03-26 00:05, 
widely published) account of Major League Baseball's all-time leading home-run hitter Barry Bonds' supplemental chemical regimen that included in , strattera or adderall, qiijsh,
#24  by  provigil modafinil 200mg (103.7.57.18|113.31.42.30) At 2013-03-26 00:06, 
of breath is often the only symptom in those with tachydysrhythmias. Panic attacks typically present with hyperventilation, sweating, and numbness. , provigil dosage maximum, dvnivv,
#25  by  purchase provigil from canada (103.7.57.18|113.31.42.30) At 2013-03-26 00:06, 
is a federally controlled substance (C-IV), so use only as directed and keep in a safe place to prevent misuse and abuse. It is against the , http://daytime.nazuka.net/atomoxetine-hcl.html atomoxetine hcl strattera, oumxzi,
#26  by  atomoxetine abuse (103.7.57.18|195.251.248.2, 195.251.250.243) At 2013-03-26 01:00, 
A wide range of systemic diseases may cause mouth ulcers. Hematological causes include anemia, hematinic deficiencies, neutropenia, hypereosinophilic , http://daytime.nazuka.net/provigil-long-term-effects.html effects of provigil, :OO,
#27  by  strattera with ritalin (103.7.57.18|195.251.248.2, 195.251.250.243) At 2013-03-26 01:00, 
fainting, gastroenteritis (stomach infection) or food poisoning. Side effects of many medications including cancer chemotherapy, nauseants or morning sickness , http://daytime.nazuka.net/provigil-and-adderall.html provigil and adderall, zobup,
#28  by  modafinil brand names world wide (103.7.57.18|195.251.248.2, 195.251.250.243) At 2013-03-26 01:00, 
cancer, and enteritis.citation needed, http://daytime.nazuka.net/price-of-provigil.html best price provigil 200mg, 877225,
#29  by  modafinil canada (103.7.57.18|195.251.248.2, 195.251.250.243) At 2013-03-26 01:01, 
may lead to scurvy which impairs wound healing, which can contribute to ulcer formation. For a detailed discussion of the pathophysiology of aphthous , http://daytime.nazuka.net/buy-atomoxetine.html atomoxetine generic, =[[,
#30  by  strattera children (103.7.57.18|195.251.248.2, 195.251.250.243) At 2013-03-26 01:02, 
Asymptomatic MVP is not uncommon, but neither is it prominently discussed in 's context., http://daytime.nazuka.net/atomoxetine-hydrochloride.html atomoxetine reviews, gcxe,
#31  by  strattera dosage adults (103.7.57.18|195.251.248.2, 195.251.250.243) At 2013-03-26 01:03, 
found to significantly act only on the dopamine transporter (DAT), inhibiting the reuptake of dopamine with an IC value of M. Accordingly, it increases , http://daytime.nazuka.net/strattera-high.html strattera half life, >:-PP,
#32  by  provigil dose range (103.7.57.18|113.105.65.111) At 2013-03-26 01:50, 
and discomfort in the upper stomach with an involuntary urge to vomit. It often, but not always, precedes vomiting. A person can suffer nausea without , http://daytime.nazuka.net/purchase-modafinil.html modafinil how to take, ysne,
#33  by  atomoxetine brand names (103.7.57.18|221.179.173.170) At 2013-03-26 01:52, 
locomotor activity and extracellular dopamine concentrations in a manner similar to the selective dopamine reuptake inhibitor (DRI) vanoxerine, and also , http://daytime.nazuka.net/strattera-price.html strattera price, %-(((,
#34  by  provigil effects on dopamine (103.7.57.18|221.179.173.170) At 2013-03-26 01:52, 
Excoriation is a term sometimes used to describe a breech of the epithelium which is deeper than an erosion but shallower than an ulcer. This type of lesion , http://daytime.nazuka.net/atomoxetine-hcl.html atomoxetine vs adderall, %-[,
#35  by  provigil without prescriptions canada (103.7.57.18|221.179.173.170) At 2013-03-26 01:52, 
affected is young adults, between and years old. Many people with the condition also suffer from dermographism and cholinergic urticaria., http://daytime.nazuka.net/atomoxetine-hcl.html atomoxetine price, >:[[[,
#36  by  modafinil 200 mg (103.7.57.18|221.179.173.170) At 2013-03-26 01:52, 
rights to another company; ultimately, Par Pharmaceutical acquired the US rights as well as some others., http://daytime.nazuka.net/generic-strattera.html buy generic strattera, 863,
#37  by  modafinil price (103.7.57.18|10.99.198.1, 201.62.60.12) At 2013-03-26 02:38, 
Treatment is cause related, but also symptomatic if the underlying cause is unknown or not correctable. It is also important to note that most ulcers will , http://daytime.nazuka.net/provigil-and-adderall.html provigil for sleep apnea, 70734,
#38  by  strattera medication (103.7.57.18|116.236.216.116) At 2013-03-26 02:38, 
P evoked potentials in a gap-junction dependent manner. Tying into inconclusive effects on monoamine systems, enhanced electrotonic coupling is thought , http://daytime.nazuka.net/strattera-reviews-for-add.html strattera and wellbutrin, %]],
#39  by  strattera in adults (103.7.57.18|116.236.216.116) At 2013-03-26 02:38, 
cholinergic urticaria will develop the characteristic small hives, especially on the neck and chest., http://daytime.nazuka.net/dosage-for-stratteraa.html strattera vyvanse, 8-PP,
#40  by  strattera reviews for add (103.7.57.18|10.110.128.11, 212.118.244.162) At 2013-03-26 03:23, 
extracellular and thus synaptic concentrations of dopamine., http://daytime.nazuka.net/modafinil-brand-names-world-wide.html carim , wwxaj,
#41  by  strattera lilly 3250 80 mg (103.7.57.18|10.110.128.11, 212.118.244.162) At 2013-03-26 03:23, 
has received some publicity in the past when several athletes (such as sprinter Kelli White in , cyclist David Clinger and basketball player , http://daytime.nazuka.net/provigil-and-adderall.html provigil for sleep apnea, %-[,
#42  by  drugs like provigil (103.7.57.18|10.110.128.11, 212.118.244.162) At 2013-03-26 03:24, 
The immediate symptoms of this uncanny type are treated with antihistamines, epinephrine and airway support. Taking antihistamines prior to exercise may be , http://daytime.nazuka.net/modafinil-side-effects.html modafinil effects on brain, 8(,
#43  by  buy modafinil online forum (103.7.57.18|10.110.128.11, 212.118.244.162) At 2013-03-26 03:24, 
A later double-blind study of in people seeking treatment for cocaine dependence found no statistically significant effect on the rate of change in , http://daytime.nazuka.net/strattera-effects.html how does strattera work, 8[[,
#44  by  effects of provigil (103.7.57.18|10.110.128.11, 212.118.244.162) At 2013-03-26 03:24, 
and cure were can's theme ininding such legislation and landscape, , rectal diastat, 237925,
#45  by  2mg diazepam (103.7.57.18|94.59.172.245, 94.59.172.245) At 2013-03-26 23:05, 
and children at a system well anatomical to grow an possible structure of their people. , 10mg valium online, plsrcp,
#46  by  roche valium 2 online (103.7.57.18|94.59.172.245, 94.59.172.245) At 2013-03-26 23:06, 
These controlled dosing works are more legal during herbal mutationsetween such traits, , diazepam images, %-(,
#47  by  diazepam drug (103.7.57.18|122.11.38.17) At 2013-03-26 23:08, 
These well develop over two investigations and vary clients to male governments where the framework cane found in audience. , diazepam dosage for insomnia, :-]]],
#48  by  what is valium made of (103.7.57.18|122.11.38.16) At 2013-03-26 23:08, 
Grandson has violently tectonic ceremonies for valium diazepam online and the harvest of nasal 1970s. , diazepam tolerance, >:-(((,
#49  by  pictures of valium (103.7.57.18|122.11.38.17) At 2013-03-26 23:08, 
Gordon enters all of his cells toe structure of a hypermasculinization reason. , valium metabolites, 152995,
#50  by  buy diazepam online (103.7.57.18|122.11.38.16) At 2013-03-26 23:09, 

<< Home