2005/Nov/25

ศัพท์สำคัญในการวิจัย

.................................................................

action research (การวิจัยการกระทำ) การวิจัยซึ่งผู้ดำเนินการมีความมุ่งหวังที่จะศึกษาหาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ของปัญหาสังคม รวมทั้งธรรมชาติของกลยุทธเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เค เลวิน (K.Lewin) เป็นผู้ริเริ่มใช้คำดังกล่าวในปี ค.ศ.1948

applied research (การวิจัยประยุกต์) การวิจัยซึ่งผู้ดำเนินการมุ่งเน้นความสำคัญของประโยชน์ในการปฏิบัติและการบริหารมากยิ่งกว่าประโยชน์ในทางวิชาการ คำว่า การวิจัยประยุกต์ จัดเป็นมโนทัศน์ ซึ่งใช้ร่วมกลุ่มการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่มุ่งหวังผลในการปฏิบัติการมากกว่าความก้าวหน้าในทางทฤษฎี

Basic research (การวิจัยพื้นฐาน) การวิจัยซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการสร้าง และ/หรือทดสอบทฤษฎีในสาขาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ การค้นคว้าและสังสมองศ์ความรู้จัดเป็นประเด็นหลักในการวิจัยพื้นฐานซึ่งทำให้การวิจัยประเภทนี้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากการวิจัยประยุกต์ แม้ในความเป็นจริงการวิจัยแต่ละหัวข้อมักมีลักษณะผสมผสาน ทั้งเป็นประโยชน์ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติก็ตาม

Case Study ( การศึกษาเฉพาะกรณี) การวิจัยในลักษณะละเอียดอ่อนและเจาะลึกโดยอาจกำหนดหน่วยการศึกษาในระดับต่าง ๆ กัน เช่น บุคคล กลุ่มบุคคลหรือสถานการณ์เฉพาะ ตามแต่จุดมุ่งหมายและปัญหาของการวิจัย การสัมภาษณ์เจาะลึก และ / หรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมตลอดจนการค้นหาเอกสารสำคัญมักเป็นเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้สำหรับการวิจัยนี้ส่วนข้อมูลที่รวบรวมได้ทักได้รับการวิเคราะห์เชิงตรรกะ การศึกษาเฉพาะกรณีระดับจุลภาพ ซึ่งได้รับการประยุกต์ใช้ในสาขาจิตวิทยาคลินิค มักรู้จักกันในนามของ Clinical method ส่วนในสาขาประวัติศาสตร์ มักใช้ชื่อว่า Case history method การศึกษาเฉพาะกรณีระดับมหภาคมักนิยมใช้ในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโดยเรียกว่า Field research

Causal relationship (ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล) ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรหรือมากกว่าจะปรากฏเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล ก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบสามประการคือ (ก) ตัวแปรสาเหตุมีสหสัมพันธ์กับตัวแปรผล (ข) ตัวแปรสาเหตุน่าจะปรากฏก่อนตัวแปรผล และ (ค) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผลไม่ถูกแทรกซ้อนด้วยตัวแปรอื่น ๆ

Correlational research (การวิจัยสหสัมพันธ์) การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมุ่งศึกษาปรากฏการณ์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์นั้น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวิจัยสหสัมพันธ์ไม่ได้พยายามบังคับค่าตัวแปรอิสระเพียงแต่วัดค่าทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จากนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยเทคนิควิธีการทางสถิติ

Cross sectional research (การวิจัยตัดขวาง) การวิจัยซึ่งอาศัยรูปแบบการวิจัยสำรวจโดยวางแผนการรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวในช่วงมิติของเวลา ตามปกติ การวิจัยตัดขวางมักได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาประชากรที่ขนาดใหญ่ โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างครั้งเดียวเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร ในความเป็นจริง การวิจัยตัดขวางมีความหมายใกล้เคียงกับการวิจัยสัมพันธ์

Cross cultural research (การวิจัยข้ามวัฒนธรรม) การวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้วัฒนธรรมตั้งแต่สองวัฒนธรรมขึ้นไป การวิจัยประเภทนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถศึกษาธรรมชาติและผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ส่วนมาก นอกจากนี้ การวิจัยในลักษณะดังกล่าวยังช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยในหัวข้อเดียวกัน แต่ดำเนินการภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันว่า จะปรากฏข้อสรุปในแนวทางเดียวกันหรือต่างกันได้อีกด้วย

Data (ข้อมูล) สาระรายละเอียดหรือสิ่งที่รวบรวมได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม หรือการใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ลักษณะของข้อมูลอาจเป็นตัวเลข หรือตัวอักษร ส่วนคุณภาพของข้อมูลต้องพิจารณาจากความเชื่อถือได้ (Reliability) ความแม่นตรง (Validity) และความถูกต้อง (Accuracy)

Longtitudinal research (การวิจัยระยะยาว) การวิจัยซึ่งอาศัยรูปแบบการวิจัยสำรวจโดยวางแผนการรวบรวมข้อมูลหลายครั้งในช่วงมิติของเวลาช่วงห่างของการรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งอาจกำหนดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีก็ย่อมขึ้นกับจุดมุ่งหมายและปัญหาของการวิจัยเป็นสำคัญ อนึ่งการวิจัยระยะยาวยังหมายความรวมถึงการศึกษาแนวโน้ม (Trend study) การศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียวหลายครั้ง (Panel study) และการศึกษาหลายกลุ่มตัวอย่างหลายครั้ง (Cohort study)

Operational definition (นิยามปฏิบัติการ) นิยามซึ่งไม่เพียงให้ความหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรที่มุ่งศึกษา แต่ยังกล่าวรวมถึงระเบียบวิธีการวัดค่าของตัวแปรดังกล่าวอีกด้วย

Statistical control (การควบคุมทางสถิติ) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อแยกผลกระทบของตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวแปรขึ้นไป ออกจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่ใดคู่หนึ่ง ตัวแปรที่ถูกใช้ในการควบคุมดังกล่าวก็คือ ปัจจัยทดสอบ (Test factor) ซึ่งเอ็ม โรเซ็นเบิร์ก (M. Rosenberg) ได้จำแนกออกเป็นตัวแปรประเภทต่าง เช่น ตัวแปรนำ ตัวแปรแทรก ตัวแปรกด ตัวแปรแปลกปลอม และตัวแปรเงื่อนไข เป็นต้น

Sampling (การสุ่มตัวอย่าง)กระบวนการเลือกกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มตัวการที่มีขนาดจำกัด เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรที่มีขนาดใหญ่ การสุ่มตัวอย่างอาจดำเนินการได้ทั้งที่มีลักษณะอาศัย และไม่อาศัยกรอบทฤษฏีความน่าจะเป็นในการวิจัยสำรวจ การสุ่มตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ก็คือประเภทที่อยู่ภายใต้กรอบทฤษฎีความน่าจะเป็น

Subject (ตัวการ) บุคคลหรือหน่วยของการศึกษาซึ่งนักวิทยาศาสตร์สังคมมุ่งใช้ในการดำเนินงานศึกษาค้นคว้า คำว่า Subject ถูกนำมาใช้เพื่อแยกสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาให้แตกต่างจากสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติศึกษา ซึ่งเรียกว่า Object บางครั้งในการวิจัยทดลอง ตัวการอาจถูกเรียกว่า ผู้มีส่วนร่วมในการทดลอง (Experimental participant)

Variable (ตัวแปร) คุณภาพ หรือ ลักษณะการซึ่งประกอบขึ้นด้วยค่าต่าง ๆ ตั้งแต่สองค่าขึ้นไป การวัดค่าตัวแปร อาจจำแนกได้อย่างน้อยเป็น 4 ระดับ คือ (ก) ระดับจัดกลุ่ม (ข) ระดับจัดลำดับ (ค) ระดับอันตรภาค และ (ง) ระดับอัตราส่วน

Administrative Research ( การวิจัยทางการบริหาร ) เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของการวิจัย 3 แนวทางคือแนวปฏิฐานนิยม แนวตีความ และแนวการวิพากษ์

Critical Approach (การวิจัยตามแนววิพากษ์ ) เป็นการวิจัยที่มีจุดเน้นอยู่ที่การปฏิบัติ เป้าหมายของการวิจัยตามแนววิพากษ์ คือการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

Classroom Research ( การวิจัยในชั้นเรียน ) เป็นการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแสวงหาคำตอบอย่างเป็นกระบวนการและระบบที่น่าเชื่อถือเท่านั้น แต่เป็นการคิดค้นพัฒนาที่เน้นการแก้ปัญหาในสภาพการณ์หรือบริบทของชั้นเรียน โดยครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

***********************************

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณครับ
#28 by apirak (103.7.57.18|183.88.58.109) At 2012-10-10 16:25,
อธิบายเก่งนะคะ อ่านแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
#27 by (125.25.150.189) At 2010-09-28 17:19,
It’s excellent to see sites with bing and thanks for the share that you’ve given. Commonly, I’m really amazed, but etc… :)
#26 by เกมส์ (124.121.99.105) At 2010-09-20 13:10,
#25 by master (124.122.250.87) At 2010-08-08 04:52,
#24 by master (124.122.250.87) At 2010-08-08 03:52,
#23 by (58.9.202.38) At 2010-07-29 10:25,
#22 by (182.93.141.191) At 2010-07-12 15:33,
เนื้องหาดีมีประโยชน์
#21 by อริยาพรรณ (210.246.144.163) At 2009-10-27 08:25,
คุณวีณาคนสวยไทยคมป่าวครับ
#20 by hdtpt (203.113.17.129) At 2009-05-09 08:36,
#19 by (202.29.83.65) At 2009-02-23 17:32,
ขอบคุณมากครับ
#18 by สิทธืวุฒิ (61.7.183.37) At 2009-01-30 00:46,
#17 by (61.7.241.134) At 2008-12-18 14:07,
โชคดีจังเลยที่หาเจอ
ขอบคุณคะ
#16 by (202.28.77.33) At 2008-06-06 10:58,
#15 by (58.9.160.139) At 2008-06-02 15:23,
#14 by (118.173.242.249) At 2008-02-24 16:53,
addy
#13 by addy (117.47.98.14) At 2008-02-21 23:11,
dsfdsfsd
#12 by sdfds (117.47.98.14) At 2008-02-21 23:10,
#11 by (203.172.199.250) At 2008-02-05 12:28,
dfdfdsf
#10 by dkfjk (125.26.238.187) At 2008-01-30 13:45,
opopopopop
#9 by opopopop (203.154.87.100) At 2008-01-04 10:06,
opopopopop
#7 by opopopop (203.154.87.100) At 2008-01-04 10:06,
opopopopop
#7 by opopopop (203.154.87.100) At 2008-01-04 10:06,
opopopopop
#6 by opopopop (203.154.87.100) At 2008-01-04 10:06,
opopopopop
#5 by opopopop (203.154.87.100) At 2008-01-04 10:06,
#4 by ตัวอย่างการวิจัยแบบสหสัมพันธ์ (203.113.17.173) At 2007-12-20 14:05,
#3 by (61.19.54.29) At 2007-10-26 08:07,
#2 by (125.25.39.148) At 2007-10-09 14:10,
เนื้อหาเป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณนะคะ
#1 by วีณา (202.12.97.115 /10.136.2.45) At 2007-08-30 14:13,